Všeobecné podmínky prodeje a dodání

I.Obecně – Oblast působnosti

 1. Následující prodejní a dodací podmínky se vztahují výhradně na veškerý náš prodej, dodávky a služby pro našeho kupujícího (dále jen „zákazník“). Neuznáváme žádné podmínky zákazníka, které jsou v rozporu s našimi prodejními a dodacími podmínkami nebo se od nich odchylují, a to ani v případě, že proti nim výslovně nevzneseme námitky, pokud jsme s jejich platností výslovně písemně nesouhlasili. Naše prodejní a dodací podmínky se použijí i v případě, že dodávku zákazníkovi provedeme bez výhrad s vědomím, že obchodní a dodací podmínky našeho zákazníka jsou v rozporu s našimi obchodními a dodacími podmínkami nebo se od nich odchylují.
 2. Naše prodejní a dodací podmínky platí – ve znění platném v době uzavření smlouvy – i pro všechny budoucí transakce s naším zákazníkem.
 3. Naše prodejní a dodací podmínky nejsou určeny pro spotřebitele podle § 13 občanského zákoníku. Vztahují se pouze na podnikatele, právnické osoby veřejného práva nebo veřejnoprávní majetek se zvláštním právním postavení.

II. Nabídka – Nabídkové dokumenty

 1. Naše předsmluvní sdělení, zejména nabídky, popisy a odhady nákladů, jsou nezávazná, pokud není výslovně dohodnuto jinak.
 2. Pokud není uzavřena zvláštní dohoda, vzniká smlouva mezi námi a naším zákazníkem až po písemném potvrzení naší objednávky. Rozsah našich služeb je definitivně stanoven v našem písemném potvrzení objednávky spolu s přílohami.
 3. Vyhrazujeme si vlastnické a autorské právo ke vzorkům, odhadům nákladů, výkresům a podobným informacím fyzické i nefyzické povahy – i v elektronické podobě – zejména k pracovním návodům, pracovním postupům a vypracováním, jakož i k modelům návrhů a speciálních konstrukcí. To platí i pro písemné dokumenty projektu, které jsou označeny jako „důvěrné“. Před reprodukcí nebo předáním těchto informací nebo dokumentů třetím stranám si zákazník vyžádá náš výslovný písemný souhlas.

III. Změna plnění

Výslovně si vyhrazujeme právo na odchylky v barvě a struktuře dodaných výrobků oproti vzorkům, zkušebním povrchům, šaržím, předchozím dodávkám atd., pokud tyto odchylky vyplývají z povahy použitých materiálů a jsou v oboru obvyklé.

IV. Doba dodání – Zpoždění dodání

 1. Dodací lhůta se řídí dohodami mezi námi a zákazníkem. Zahájení dohodnuté dodací lhůty předpokládá, že byly vyjasněny všechny obchodní a technické otázky mezi námi a zákazníkem.
 2. Dodržení dodací lhůty rovněž předpokládá, že zákazník plní své povinnosti řádně a včas. Námitka neplnění smlouvy zůstává vyhrazena.
 3. Dodržení dodací lhůty je rovněž podmíněno správným a včasným dodáním zboží našimi dodavateli. Pokud k takovému dodání nedojde, budeme o tom našeho zákazníka neprodleně informovat.
 4. Dodací lhůta se považuje za dodrženou, pokud zboží opustilo závod nebo sklad ve stanovené lhůtě nebo pokud byla oznámena připravenost k odeslání.
 5. Pokud je nedodržení dodací lhůty způsobeno vyšší mocí, pracovními spory nebo jinými událostmi, které nemůžeme ovlivnit, prodlužuje se dodací lhůta až do konce překážky, pokud nejsme schopni dodržet dodací lhůtu i přes tuto překážku. O začátku a konci těchto okolností budeme našeho zákazníka co nejdříve informovat.
 6. Pokud je náš zákazník v prodlení s převzetím nebo zaviněně poruší jiné povinnosti spolupráce, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, která nám v této souvislosti vznikla, včetně případných dodatečných nákladů. Vyhrazujeme si právo uplatnit další nároky.
 7. Pokud jsou splněny požadavky bodu IV. odst. 6, přechází nebezpečí náhodné ztráty nebo náhodného znehodnocení zakoupené věci na našeho zákazníka v okamžiku, kdy se zákazník dostane do prodlení s převzetím nebo do prodlení dlužníka.
 8. Odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud je podkladová smlouva transakcí s pevným datem, pokud je náš zákazník oprávněn tvrdit, že jeho zájem na dalším plnění smlouvy zanikl v důsledku prodlení s dodávkou, za které odpovídáme, nebo pokud je prodlení s dodávkou, za které odpovídáme, založeno na zaviněném porušení podstatné smluvní povinnosti. V těchto případech je však odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu.
 9. V souladu se zákonnými ustanoveními neseme odpovědnost také tehdy, pokud je zpoždění dodávky způsobeno úmyslným porušením smlouvy nebo porušením smlouvy z hrubé nedbalosti, za které neseme odpovědnost; případné zavinění našich zástupců nebo zprostředkovatelů se přičítá nám. Pokud zpoždění dodávky není způsobeno úmyslným porušením smlouvy, za které neseme odpovědnost, je naše odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu.
 10. Další zákonné nároky a práva zákazníka zůstávají nedotčeny.

V. Přechod rizika – Doprava

 1. Naše dodávky se uskutečňují ze sídla naší společnosti nebo našeho subdodavatele na riziko zákazníka. Riziko přechází na zákazníka také okamžikem odeslání nebo odesláním naším subdodavatelem, pokud byla sjednána dodávka s dopravou nebo pokud jsme převzali instalaci zboží. Pokud není uzavřena samostatná smlouva, můžeme si svobodně zvolit přepravní společnost a dopravní prostředek. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za nejlevnější dopravu nebo včasné doručení zboží.
 2. Vyhrazujeme si právo na částečné dodávky, které jsou pro zákazníka přiměřené. V případě takových dílčích dodávek přechází riziko na zákazníka také okamžikem odeslání nebo odeslání naším subdodavatelem.
 3. Pokud dojde ke zpoždění odeslání nebo k němu nedojde v důsledku okolností, za které je odpovědný zákazník, přechází riziko na zákazníka okamžikem oznámení o naší připravenosti k odeslání. To platí i v případě, že je zboží stále uloženo v jednom z expedičních center. Zákazník nese náklady vzniklé v důsledku zpoždění (zejména poplatky za skladování).
 4. Přepravní obaly a všechny ostatní obaly v souladu s vyhláškou o obalech nebudou přijímány zpět, s výjimkou obalů, zejména palet, které jsme se zavázali zákazníkovi zapůjčit. Zákazník je povinen zlikvidovat obaly na vlastní náklady.

VI. Odpovědnost za vady

 1. Zákazník musí dodané zboží ihned po dodání zkontrolovat, zda nemá zjevné vady, které jsou rozpoznatelné bez další pozornosti. Tyto závady nám musí být nahlášeny neprodleně, nejpozději třetí pracovní den po doručení. Na zjevné vady, které jsou rozpoznatelné bez další pozornosti a které jsou oznámeny pozdě, tj. v rozporu s výše uvedenou povinností, nebudeme brát v úvahu a jsou vyloučeny z odpovědnosti za vady. Nezjevné vady, které se projeví až v průběhu času, nám musí zákazník oznámit neprodleně po jejich zjištění.
 2. Reklamace závad uznáme pouze tehdy, pokud byly oznámeny písemně. Stížnosti podané obchodním zástupcům nebo dopravcům či jiným třetím stranám nepředstavují reklamaci v řádné formě a lhůtě.
 3. Pokud je nám nahlášena vada, jsme oprávněni nejprve zboží zkontrolovat, zda není vadné. Pokud je reklamace závad neoprávněná, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi náhradu nákladů, které nám vznikly. Zahájení prací na odstranění vady neznamená uznání vady.
 4. V případě oznámení vady nám může být zboží vráceno pouze s naším předchozím souhlasem. Vrácení zboží bez našeho předchozího souhlasu nemusíme přijmout. V takovém případě nese náklady na vrácení zboží zákazník.
 5. Pokud se jedná o vadu, máme podle našeho uvážení nárok na následné plnění formou odstranění vady nebo dodání nové věci bez vady.
 6. Zejména jsme oprávněni odmítnout dodání nové věci bez vad, pokud zákazník zakoupenou věc již delší dobu používal, přestože byl o vadě a možnosti náhradní dodávky informován. Pokud zákazník přesto může požadovat náhradní dodávku, jsme oprávněni požadovat náhradu za hodnotu použití naším zákazníkem a odmítnout další plnění, dokud nebude příslušná částka uhrazena.
 7. V případě odstranění vady jsme povinni uhradit veškeré náklady nutné k odstranění vady, zejména náklady na dopravu, cestovné, práci a materiál, pokud se nezvýší tím, že zakoupená věc byla převezena na jiné místo, než je místo plnění.
 8. Pokud se následné plnění nezdaří, je zákazník oprávněn podle svého uvážení od smlouvy odstoupit nebo snížit kupní cenu.
 9. V případě hrubé nedbalosti nebo úmyslného porušení povinnosti dodat zboží bez vad může zákazník požadovat náhradu škody nebo náhradu zbytečných výdajů. V takových případech neseme odpovědnost v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud nejsme obviněni z úmyslného porušení smlouvy, je odpovědnost za škodu omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu.
 10. Pokud zaviněně porušíme podstatnou smluvní povinnost, neseme rovněž odpovědnost podle zákonných ustanovení s tím, že odpovědnost za škodu je omezena na předvídatelnou, obvykle vznikající škodu.
 11. Odpovědnost za zaviněnou újmu na životě, těle nebo zdraví zůstává nedotčena; to platí i pro povinnou odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek.
 12. Pokud není výše uvedeno jinak, je odpovědnost vyloučena.

VII. Celková odpovědnost

 1. Jakákoli další odpovědnost za škodu nad rámec odpovědnosti uvedené v článku VI. je vyloučena, bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku. To platí zejména pro nároky na náhradu škody vzniklé v důsledku culpa in contrahendo, jiného porušení povinnosti nebo deliktních nároků na náhradu věcné škody podle § 823 občanského zákoníku.
 2. Pokud je naše odpovědnost za škodu vyloučena nebo omezena, platí to i pro osobní odpovědnost za škodu našich zaměstnanců, pracovníků, zaměstnanců, zástupců a zástupců.

VIII. Vyloučení rizika nákupu a záruk

Nepřebíráme riziko, že budeme schopni zajistit objednané položky, které nejsou okamžitě k dispozici. Převzetí záruky za trvanlivost a kvalitu našeho zboží nezávisle na zavinění je vyloučeno. Takovou záruku převezmeme pouze v rámci výslovné písemné dohody s naším zákazníkem.

IX. Reklama na produkty

Pokud je náš zákazník prodejcem, zavazuje se, že bude smluvní produkty propagovat pouze vhodnou formou. Náš zákazník si je vědom, že nesprávná reklama související s vlastnostmi může vést k nárokům z reklamací vad. Zavazuje se nás odškodnit za následky takové reklamy a nahradit nám škodu, která nám vznikne v důsledku porušení této povinnosti.

X. Promlčení

Promlčecí lhůta nároku vůči nám se nepřerušuje jednáním mezi zákazníkem a námi zapojeným zástupcem. V každém případě se jednání o nárocích vůči nám považují s okamžitou platností za neúspěšná, pokud my nebo náš zástupce výslovně neprohlásíme opak.

XI. Ceny a platební podmínky

 1. Není-li v potvrzení zakázky uvedeno jinak, probíhají dodávky v rámci Spolkové republiky Německo bez přepravného. Není-li dohodnuto jinak, dodávky do místa určení mimo Spolkovou republiku Německo se uskutečňují „ex works“.
 2. Vyhrazujeme si právo odpovídajícím způsobem změnit naše ceny, pokud po uzavření smlouvy dojde ke snížení nebo zvýšení nákladů, zejména v důsledku kolektivních smluv nebo změn cen materiálů. Na požádání poskytneme zákazníkovi doklad o této skutečnosti.
 3. Zákonná daň z přidané hodnoty není zahrnuta v našich cenách; bude uvedena na faktuře zvlášť v zákonné výši ke dni vystavení faktury.
 4. Není-li v potvrzení zakázky uvedeno jinak, je naše faktura splatná v čisté výši (bez srážek) do 30 dnů od jejího obdržení. Naši zástupci a pověřenci nejsou oprávněni vybírat platby. V případě prodlení s platbou se použijí zákonná ustanovení.
 5. Šeky nebo směnky, které si vyhrazujeme právo přijmout, se považují za platbu až po jejich proplacení. Nehradíme poplatky za inkaso, směnečné a diskontní poplatky.
 6. Zákazník má právo na započtení pouze v případě, že jeho protipohledávky byly právně prokázány, jsou nesporné nebo byly námi uznány. Náš zákazník je oprávněn uplatnit zadržovací právo, pokud se jeho protinárok zakládá na stejném smluvním vztahu.

XII. Výhrada vlastnictví

 1. Vlastnické právo k zakoupenému zboží si vyhrazujeme až do úplného obdržení všech plateb vyplývajících z obchodního vztahu s naším zákazníkem. Výhrada vlastnického práva se vztahuje na platby šekem nebo směnkou až do jejich proplacení.
 2. Pokud zákazník poruší smlouvu, zejména v případě prodlení s platbou, jsme oprávněni po stanovení přiměřené lhůty převzít zboží zpět. Pokud si zboží vezmeme zpět, jedná se o odstoupení od smlouvy. Po převzetí zboží zpět jsme oprávněni s ním nakládat. Eventuální výnos ze zhodnocení se započte proti závazkům zákazníka po odečtení přiměřených nákladů na zhodnocení.
 3. Zákazník je povinen zacházet se zbožím s výhradou s náležitou péčí, zejména je povinen je na vlastní náklady přiměřeně pojistit proti požáru, poškození vodou a odcizení na náhradní hodnotu. Pokud je nutná údržba a kontrola, musí ji zákazník provést včas a na vlastní náklady.
 4. V případě událostí, které ohrožují naše vlastnické právo, zejména v případě zabavení třetí stranou (např. v případě zabavení předmětu koupě nebo v případě uplatnění zástavního práva dílnou), nás musí zákazník neprodleně písemně informovat a zaslat nám příslušné dokumenty (např. kopii protokolu o zabavení a čestné prohlášení v případě zabavení) a informovat třetí stranu o naší výhradě vlastnického práva. Zákazník nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti se zrušením přístupu třetími stranami a s výměnou předmětu koupě, pokud je nelze inkasovat od třetích stran.
 5. Zákazník je oprávněn prodat zboží s výhradou vlastnictví v rámci běžného obchodního styku; tímto nám však postupuje veškeré pohledávky ve výši fakturované částky (včetně DPH) naší pohledávky, které mu vzniknou z dalšího prodeje vůči jeho zákazníkům nebo třetím osobám, a to bez ohledu na to, zda byl zakoupený předmět dále prodán bez zpracování nebo po něm. Zákazník je oprávněn vymáhat postoupenou pohledávku i po postoupení. Naše oprávnění, inkasovat pohledávku sami, tímto zůstává nedotčena. Zavazujeme se však neinkasovat tuto pohledávku, dokud bude zákazník dostávat jeho platebním povinnostem z přijatých tržeb, nedostane se do prodlení s platbou, a především nebude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo neexistuje zastavení plateb. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nás zákazník informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl veškeré informace potřebné k vymáhání, předal příslušné dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o postoupení.
 6. Postoupení k zajištění našich pohledávek sjednané výše v souladu s článkem XII. odst. 5 zahrnuje také uznaný zůstatek a v případě platební neschopnosti odběratele zákazníka také v té době existující „kauzální“ zůstatek běžného účetního vztahu existujícího mezi zákazníkem a jeho odběratelem. Postoupení k zajištění našich pohledávek sjednané výše podle článku XII. odst. 5 zahrnuje také takové pohledávky zákazníka, které zákazník získá vůči třetí osobě v důsledku kombinace našeho vyhrazeného zboží s nemovitostí.
 7. Zpracování nebo přeměna zboží zákazníkem je vždy prováděna naším jménem. Pokud je zboží zpracováno s jinými položkami, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k nové položce v poměru hodnoty zboží (konečná fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním zpracovaným položkám v době zpracování. Pro zpracování vzniklé věci platí ostatně to samé, jako pro zboží dodané s výhradou vlastnictví.
 8. Pokud je zboží neoddělitelně smícháno s jinými věcmi, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty zakoupené věci (konečná fakturovaná částka včetně DPH) k ostatním smíšeným věcem v okamžiku smíchání. Pokud dojde ke smíchání tak, že za hlavní věc bude považována věc našeho zákazníka, je dohodnuto, že zákazník na nás převede poměrné spoluvlastnictví. Zákazník pro nás zajistí takto vzniklé výhradní vlastnictví nebo spoluvlastnictví.
 9. Zavazujeme se, že na žádost zákazníka uvolníme nám příslušející jistiny, pokud již mezitím nejsou zapotřebí k zajištění našich pohledávek, zejména pokud realizovatelná hodnota našich jistiny převyšuje pohledávky, které mají být zajištěny, o více než 10 %. Výběr jistiny, která má být uvolněna, přísluší nám.

XIII. Místo plnění, soudní příslušnost, rozhodné právo

 1. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je místem plnění naše sídlo.
 2. Místem příslušnosti pro všechny současné i budoucí nároky vyplývající z obchodního vztahu se zákazníkem, včetně žalob v řízeních týkajících se směnek a dokumentů, je naše sídlo. Jsme však také oprávněni žalovat zákazníka v jeho sídle.
 3. V každém případě, zejména v případě přeshraničních dodávek, platí právo Spolkové republiky Německo.

Stav: 01.01.2024